BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Közérdekű

Általános fogyasztói tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése a Szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény figyelembe vételével, és annak betartásával történik. Valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A BARANYA-VÍZ Zrt. hivatalos elérhetőségei
A szolgáltató általános adatai:
neve: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített neve: BARANYA-VÍZ Zrt.
jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
cégbejegyzés száma: Cg. 02-10-060389

A szolgáltató elérhetőségei:
postacím: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
telefonszám: +36 69/311-144
e-mail: uh.zivaynarab@umziv

Központi ügyfélszolgálati iroda
címe: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
telefonszáma: +36 69/311-144
e-mail: uh.zivaynarab@umziv

További elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt.


2. Szervezeti felépítés
A BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatainak megtekítéséhez kattintson az alábbi linkre.
Szervezeti felépítés

3. Vezetők és elérhetőségeik
A BARANYA-VÍZ Zrt. vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) megtekítéséhez kattintson az alábbi linkre.
Vezetők és elérhetőségeik

4. Ügyfélkapcsolati vezető és az ügyfélfogadási rend
Értékesítési és ügyfélkapcsolati vezető: Szurdi Gábor
Fogyasztóvédelmi referens: Kollár Dalma
Elérhetőség:
E-mail: uh.zivaynarab@olmok.lefygu
Telefon: +36 72/582-200

ügyfélfogadási rend

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. Jogszabályok, szabályzatok
Üzletszabályzat   /   ÁSZF
Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat v2
Archívum

Vonatkozó Jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Egyéb Felhasználói kapcsolatot érintő fontosabb jogszabályok:
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm.rendelet
1995. évi LVII. örvény a vizgazdálkodásról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
18/1999. (II.5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről
204-2001. (X.26.) Korm.rendelet a csatornabírságról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2011. évi CXII. törvény az infromációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
90/2013. (X. 7.) VM rendelet
2012. évi CLXVIII. törvény
2013. évi CCXXVII. törvény
2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. évi CXIV. törvény
2013. évi LIV. törvény
123/1997. (VII.18.) számú Krom. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátását szolgáló vízi létesítmények védelméről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
16/2016 BM rend.
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vontakozó határértékek és alkalmazásuk egyes szabályairól
219/2004. (VII.21.) számú Kormány rendelet a felszín alatti vízek védelméről
220/2004. (VII 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól

5. A BARANYA-VÍZ Zrt. szolgáltatási díjai
A BARANYA-VÍZ Zrt. által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a fizetendő díj mértéke, kedvezmények

Víz- és csatornadíjak
A szolgáltató területén érvényes Egységárgyűjtemény

6. Adatvédelmi nyilvántartás
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatvédelmi nyilvántartás

7. Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

- jelenleg nincs ilyen kiadvány

10. Hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Hirdetmények, közlemények

11. A BARANYA-VÍZ Zrt. pályázatai
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Beszerzések 2017 évtől

Archívum

12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2020 évi Hatósági ellenőrzések megállapításai
2019 évi Hatósági ellenőrzések megállapításai
2018 évi Hatósági ellenőrzések megállapításai

13. Közérdekű adatigénylés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közérdekű adatigénylés

14. Statisztikai adatok
18. Különös és egyedi közzétételi listák, Megállapodások
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

III. Gazdálkodási adatok
1. Beszámolók
2. Személyzeti adatok, juttatások
Vezetők bére, juttatásai 2021 február 1-től
Archívum:
Vezetők bére, juttatásai 2020 július 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2020 február 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2020 január 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2019 június 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2019 január 1-től

2020-as adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 353 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: nincs adat

2019-es adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 357 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.449.102 eFt

2018-as adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 352 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.412.604 eFt

2017-es adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 369 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.316.690 eFt

2016-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 373 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.231.894 eFt

2015-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 367 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.192.231 eFt

4. Államháztartáshoz tartozó szerződések megnevezése
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
-

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
-

6. Nem alaptevékenységre vonatkozó kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
-

7. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
-

8. Közbeszerzési információk


2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 48.§ (1) bekezdés szerinti közzététel
a) Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások
Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások megtekinthetők az alábbi linken:
A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

b) Üzletszabályzat
c) A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk
Felhasználói beadványok, megkeresések
 • felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval fennálló jogvi-szonyával, annak létrehozásával, tartalmával, megszüntetésével összefüggő igény elintézésére irányul. Történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, e-mail, stb.) úton.
 • reklamáció: olyan felhasználói beadvány, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.
 • panasz: felhasználói panasznak azt az írásos felhasználói beadványt, vagy szóban, telefonon, faxon vagy e-mailen előadottakat kell tekinteni, amikor a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóhoz intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a vártintézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Minden esetben panasznak kell tekinteni a felhasználó által közvetlenül a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak küldött reklamációt.

Nem minősül fogyasztói panasznak:
 • a tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése,
 • a méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás, csatornadíj jóváírás),
 • a fogyasztási hely szolgáltató általi felkeresésére vonatkozó időpont egyeztetések (pl. mérőcsere, mellékmérő plombálása),
 • a folyószámla egyenleg egyeztetése,
 • a vízmérő állás bediktálása, bejelentése,
 • a számlamásolat, csekkpótlás kérése,
 • átlag mennyiség módosítási igénye,
 • az eseti egyedi számla kérése,
 • az általános bejelentések a szolgáltatásokról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.)
 • tájékoztatás kérése.


A panaszügyek kezelésének rendje:
Szóbeli panasz az ügyfélirodán szóban bejelentett panasz vagy a telefonon közölt panasz. Szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen a felhasználónak azonnal átadja. A panaszfelvételi jegyzőkönyvbe rögzítésre kerül a felvevő ügyintéző neve, a panaszt tevő személy adatai, elérhetősége, valamint a panasz rövid ismertetése, és a panaszt alátámasztó dokumentumok.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén - amennyiben azonnal nem kerül orvoslásra - a szolgáltató szintén jegyzőkönyvet vesz fel és a jegyzőkönyvet az érdemi válasszal egyidejűleg küldi ki a felhasználónak.

Írásbeli panasznak minősülnek a levélben, faxon, e-mailben érkező panaszok.
A szolgáltató mind a telefonos ügyfélszolgálati megkeresést mind pedig az írásbeli panaszt egyedi azonosító számmal látja el. Írásbeli panaszt és a szóbeli panasz alapján kiállított jegyzőkönyvbe foglalt panaszt 15 napon belül köteles a szolgáltató kivizsgálni és érdemben, írásban megválaszolni. Az ügyintézési határidő egy újabb 15 nappal indokolt esetben meghosszabbítható.

A szolgáltató az írásbeli panaszt, panaszfelvételi jegyzőkönyvet, az írásbeli választ és a válasz megküldését igazoló postai dokumentumot 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató irattárában (archiválás). A telefonbeszélgetésről a hangfelvételt 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató.

Jogos panasz esetén a szolgáltató azonnal intézkedést végez és egyidejűleg a korrekcióról, a tett intézkedésekről 15 napon belül értesíti a felhasználót.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az elutasítás indokát közölni és egyben tájékoztatást adni arról, hogy mely hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat a felhasználó.
Ezen hatóságok a lentebb lévő "szabályzások" menüpontban találhatóak.

A válaszadás elmulasztásának következményei:
Amennyiben a felhasználó a panaszára határidőben választ nem kap, úgy kötbérre jogosult.

A kötbér mértéke:
- a késedelem minden napja után 500.- Ft,
- de maximum 5.000.- Ft.

A jelen eljárási rendben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezései az irányadók.

d) A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei
A Felhasználó panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: 72/507-154
Fax: 72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

főosztályvezető-helyettes: Kerner Helga
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 795 700
E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefonszám: +36 1 459 7777
E-mail: mekh@mekh.hu


Felhasználói társadalmi érdekképviseletek:
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszám.: +36-30-400-4477
E-mail: feosz@feosz.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1149 Budapest Nagy Lajos kir. Útja 127.
Telefon: +36 1 880 7642
E-mail: ofe@ofe.hu

e) Éves beszámoló
f) Beszerzési szabályzat


24/2013. (V.29) NFM rendelet 4. melléklet szerinti közzététel
2. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei
A Felhasználó panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: 72/507-154
Fax: 72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

főosztályvezető-helyettes: Kerner Helga
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 795 700
E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefonszám: +36 1 459 7777
E-mail: mekh@mekh.hu


Felhasználói társadalmi érdekképviseletek:
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszám.: +36-30-400-4477
E-mail: feosz@feosz.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1149 Budapest Nagy Lajos kir. Útja 127.
Telefon: +36 1 880 7642
E-mail: ofe@ofe.hu

3. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája
4. Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások
5. Üzletszabályzat
6. Laboratóriumi vizsgálatok
7. Ellátó rendszerek műszaki adatai
Az alábbi linkre kattintva letölthető az ellátó rendszerének műszaki adatai:
2019 Műszaki adatok
2018 Műszaki adatok
2017 Műszaki adatok
2016 Műszaki adatok
2015 Műszaki adatok


8. Az ügyfélszolgálati ügyek, ügyleírások, a panaszkezelés menete,a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend
Az ügyfélszolgálat tevékenységi körei:
- tulajdonosváltozás bejelentése,
- felhasználói adatokban beállt változások bejelentése,
- ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna bekötések létesítésére igények fogadása,
- végszámla készítése,
- régi és az új tulajdonos adatainak egyeztetése,
- fizetőcím és a névváltozás bejelentése,
- szolgáltatási szerződések megkötése,
- szolgáltatás szüneteltetése,
- mérőállás bejelentések fogadása,
- átlagfogyasztások módosítása,
- számlareklamációk kezelése,
- eseti víz-, és csatornadíj számla készítése,
- csőtörés, vagy egyéb belső meghibásodás miatti számlakorrekció,
- víz- és csatornadíjak befizetése,
- egyéb számlák kiegyenlítése,
- folyószámla, hátralékok egyeztetése, adósságkezelés,
- igazolások kiadása,
- -fizetési mód megváltoztatása,
- csoportos beszedési megbízás felvétele,
- részletfizetési igények bejelentése, egyeztetése,
- -készpénz-fizetési megbízások kiadása,
- megállapodások (bekötések, közműfejlesztések, stb.) megkötése,
- mellékmérők beszerelésének egyeztetése,
- vízmérők reklamációs vizsgálata,
- vízmérő meghibásodások bejelentése,
- rendkívüli, ellenőrző vízmérő leolvasás,
- helyszíni kivizsgálások, egyeztetések.

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái:
- Mérőállás bejelentés
- Átlagfogyasztás módosítása
- Értesítési cím, telefonszám módosítása
- Számlamásolat kérése
- Igazolás kérése
- Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
- Mellékvízmérő-csere megrendelése
- Szakszerűségi-vizsgálat megrendelése
- Hibás, álló vízmérő bejelentése
- Csőtörés bejelentése
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése
- Időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
- Laboratóriumi szolgáltatások - kapcsolatfelvétel
- Letölthető nyomtatványok

Felhasználói beadványok, megkeresések
 • felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval fennálló jogvi-szonyával, annak létrehozásával, tartalmával, megszüntetésével összefüggő igény elintézésére irányul. Történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, e-mail, stb.) úton.
 • reklamáció: olyan felhasználói beadvány, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.
 • panasz: felhasználói panasznak azt az írásos felhasználói beadványt, vagy szóban, telefonon, faxon vagy e-mailen előadottakat kell tekinteni, amikor a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóhoz intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a vártintézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Minden esetben panasznak kell tekinteni a felhasználó által közvetlenül a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak küldött reklamációt.

Nem minősül fogyasztói panasznak:
 • a tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése,
 • a méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás, csatornadíj jóváírás),
 • a fogyasztási hely szolgáltató általi felkeresésére vonatkozó időpont egyeztetések (pl. mérőcsere, mellékmérő plombálása),
 • a folyószámla egyenleg egyeztetése,
 • a vízmérő állás bediktálása, bejelentése,
 • a számlamásolat, csekkpótlás kérése,
 • átlag mennyiség módosítási igénye,
 • az eseti egyedi számla kérése,
 • az általános bejelentések a szolgáltatásokról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.)
 • tájékoztatás kérése.


A panaszügyek kezelésének rendje:
Szóbeli panasz az ügyfélirodán szóban bejelentett panasz vagy a telefonon közölt panasz. Szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen a felhasználónak azonnal átadja. A panaszfelvételi jegyzőkönyvbe rögzítésre kerül a felvevő ügyintéző neve, a panaszt tevő személy adatai, elérhetősége, valamint a panasz rövid ismertetése, és a panaszt alátámasztó dokumentumok.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén - amennyiben azonnal nem kerül orvoslásra - a szolgáltató szintén jegyzőkönyvet vesz fel és a jegyzőkönyvet az érdemi válasszal egyidejűleg küldi ki a felhasználónak.

Írásbeli panasznak minősülnek a levélben, faxon, e-mailben érkező panaszok.
A szolgáltató mind a telefonos ügyfélszolgálati megkeresést mind pedig az írásbeli panaszt egyedi azonosító számmal látja el. Írásbeli panaszt és a szóbeli panasz alapján kiállított jegyzőkönyvbe foglalt panaszt 15 napon belül köteles a szolgáltató kivizsgálni és érdemben, írásban megválaszolni. Az ügyintézési határidő egy újabb 15 nappal indokolt esetben meghosszabbítható.

A szolgáltató az írásbeli panaszt, panaszfelvételi jegyzőkönyvet, az írásbeli választ és a válasz megküldését igazoló postai dokumentumot 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató irattárában (archiválás). A telefonbeszélgetésről a hangfelvételt 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató.

Jogos panasz esetén a szolgáltató azonnal intézkedést végez és egyidejűleg a korrekcióról, a tett intézkedésekről 15 napon belül értesíti a felhasználót.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az elutasítás indokát közölni és egyben tájékoztatást adni arról, hogy mely hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat a felhasználó.
Ezen hatóságok a lentebb lévő "szabályzások" menüpontban találhatóak.

A válaszadás elmulasztásának következményei:
Amennyiben a felhasználó a panaszára határidőben választ nem kap, úgy kötbérre jogosult.

A kötbér mértéke:
- a késedelem minden napja után 500.- Ft,
- de maximum 5.000.- Ft.

A jelen eljárási rendben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezései az irányadók.


Hibabejelentés lehetőségei:
Hibabejelentés

Ügyfélfogadási rend:
Elérhetőségek, nyitva tartás

9. Díjkalkulátor
10. Beszerzési szabályzat


2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ szerinti közzététel

1.- 2. Személyzeti adatok, juttatások
Vezetők bére, juttatásai
Archívum:
Vezetők bére, juttatásai 2020 júliustól
Vezetők bére, juttatásai 2020 február 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2020 január 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2019 június 1-től
Vezetők bére, juttatásai 2019 január 1-től

2020-as adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 353 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: nincs adat

2019-es adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 357 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.449.102 eFt

2018-as adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 352 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.412.604 eFt

2017-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 369 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.316.690 eFt

2016-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 373 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.231.894 eFt

2015-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 367 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.192.231 eFt

3. Gazdasági társaság vagyonával összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, stb. szerződések


2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. § (1) szerinti közzététel


Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikák
2020:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2020. évben két közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése volt. Mindkettő megválaszolásra került.
2019:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2019. évben négy közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése volt. Három megválaszolásra került, egy esetben elutasítás került az igény, mert a kért adatok vonatkozásában a Társaságunk nem minősült adatkezelőnek.

2018:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2018. évben nem volt közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése.

2017:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2017. évben nem volt közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése.

2016:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2016. évben nem volt közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése.

Vállalatirányítási rendszer
Az alábbi linkre kattintva letölthető a BARANYA-VÍZ Zrt. Vállalatirányítási politikája:
Vállalatirányítási politika

Közadatok újrahasznosítása
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A BARANYA-VÍZ Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.

Éves energetikai adatok