BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Ügyintézés

Ügyfélszolgálatunk nyitva tartási ideje alatt a személyes fogyasztói bejelentéseket, kifogásokat kivizsgálja és a megjelent vagy telefonos ügyfeleket tájékoztatja ügyének rendezéséről.

A fogyasztó változás átvezetését, szolgáltatási szerződés megkötését ügyfélszolgálatunk rendezi az alábbiak szerint

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

Új ivóvíz bekötés

A kérelmező ügyfélszolgálatunknál vagy telephelyeinken rendszeresített bekötési kérelmet tölt ki, ezt követően egy jogosultsággal rendelkező tervezővel három példányban elkészítteti a vízbekötési tervet. A kérelmet és a terveket a helyi Önkormányzat engedélyezése után adja be a szolgáltatónak, adott esetben ezzel egyidőben a víziközmű-fejlesztési díjat kifizeti. A kérelmező feladata a vízmérőhely kialakítása és a földmunka elvégzése. A vízmérőhely elkészültét a fogyasztó jelzi a szolgáltató felé, aki ezután a bekötést megvalósítja. A kérelmezőnek biztosítania kell a szolgáltató részére a vízbekötés elvégzéséhez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést.

Tájékoztatjuk, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. csak a szolgáltatási pontig végzi el a vízbekötést, a belső hálózat kiépítését a fogyasztónak kell biztosítani.

Szennyvízelvezetés

A kérelmező ügyfélszolgálatunknál vagy telephelyeinken rendszeresített bekötési kérelmet tölt ki, ezt követően egy jogosultsággal rendelkező tervezővel három példányban elkészítteti a vízbekötési tervet. A kérelmet és a terveket a helyi Önkormányzat engedélyezése után adja be a szolgáltatónak, adott esetben ezzel egyidőben a víziközmű-fejlesztési díjat kifizeti. A szennyvízbekötés terv szerinti elvégzése a fogyasztó vagy az általa megbízott személy feladata.

Mért fogyasztás elszámolása

A szolgáltató a szolgáltatás ellenértékét elszámolási időszakonként állapítja meg.
Az elszámolási időszak a vízmérő két egymás utáni leolvasása közötti időszak.
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyiségének megállapítása szempontjából a bekötési vízmérőn mért fogyasztás az irányadó.

Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetve nem olvasható le, akkor a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző utolsó leolvasási napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani.

Amennyiben a fogyasztó őrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a vízmérő eltűnése vagy megrongálódása, valamint bármely egyéb módon történő károsodása vagy megsemmisülése esetén, a vízdíjat az előzőekben meghatározott számítás szerint kell meghatároznia a szolgáltatónak.

A fogyasztó feladata a vízmérő rendszeres ellenőrzése, valamint a vízmérőakna tisztán tartása, hozzáférhetőségének megőrzése.

Ármeghatározás

2013. évtől a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges.

A törvény átmeneti rendelkezése alapján a 2012. évi víz- és csatronadíjak megállapítása úgy történik, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat lehet alkalmazni.

Víz és csatornadíjak

Vízmérő olvasások

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedési megbízás a kényelmes számlafizetési megoldások egyike. Ebben az esetben az Ön felhatalmazása alapján társaságunk kezdeményei víz- és csatornadíj számlái ellenértékének levonását folyószámlájáról. Így nem kell időt szakítania a számlabefizetés elintézésére. A bankszámla tulajdonosa és a vízfogyasztó lehet különböző személy, így gyermeke vagy házastársa számláinak kifizetésével is megbízhatja bankját. A csoportos beszedési megbízás nem csak kényelmes, de biztonságos is, mivel a szerződés megkötésekor megadhatja a számlájáról levonható összeg felső határát, és folyószámláját csak a számla esedékességekor terheljük meg. Számlája kézhezvételét követően az ott szereplő összeget mindig leellenőrizheti.

A csoportos beszedési megbízást személyesen intézheti számlavezető bankjánál. Az ügyintézés során ne felejtse el megadni társaságunknál nyilvántartott felhasználási hely azonosító számát, valamint vigye magával személyi igazolványát is!

Minden további kérdésére munkatársainktól kaphat választ akár személyesen, telefonon vagy bármely információs csatornán.

Elérhetőség:
Telefon: +36 69/311-144
E-mail: uh.zivynarab@umziv