BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A BARANYA-VÍZ Zrt. (7700 Mohács, Budapesti országút 1., továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy adatkezelései során tiszteletben tartja a felhasználók (továbbiakban: felhasználó / érintett) információs önrendelkezési jogát és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(továbbiakban: Infotv.), valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint jár el.
A BARANYA-VÍZ Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát kellő mértékben biztosítja.

A BARANYA-VÍZ Zrt. egyéb adatkezeléseivel kapcsolatban a weboldal jobb oldali "Adatvédelem" menücsoportjában tájékozódhat.

A baranyaviz.hu internetes oldalt (továbbiakban: honlap / weboldal) a BARANYA-VÍZ Zrt. fejleszti, működteti és tartja karban. A weboldal használata során kezelt személyes adatokkal és azok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Alapfogalmak:

a. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Minden olyan adat, amelyet Ön a weboldalon megad vagy cookie-k formájában rögzítésre kerül.

b. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Amikor Ön kitölti a beviteli mezőket és rákattint a "küldés / rögzítés" gombra vagy használja az oldalunkat.

c. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
BARANYA-VÍZ Zrt., 7700 Mohács, Budapesti országút 1.

d. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
A megadott adatok rögzítése a szolgáltatás nyújtása végett.

e. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Pl.: Bírósági vagy hatósági megkeresés esetén az eljáráshoz szükséges adatok átadása.

f. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
A weboldalon megadott adatok, pl.: mérőállás bejelentés során, rögzítése az Adatkezelő belső rendszerébe a szolgáltatás biztosításához. Az adatbázist és a web szervert, amelyen találhatok a weboldalon megadott adatok a TF Center biztosítja.

g. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
A weboldal technikai hátterét a TF Center Kft.(7300 Komló, Pécsi utca 1.) biztosítja.

1. Az adatkezelés célja

A weboldalon automatikusan megadott adatok (ezek az úgynevezett Cookie-k, sütik) kezelésének célja, hogy az oldal szolgáltatásait minél jobban a Felhasználók igényeire tudjuk optimalizálni, ezzel segítve tájékozódásukat a társaságunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk megszerzésében.

A mérőállás bejelentés űrlapon megadott információk kezelése a Felhasználó és táraságunk között fennálló szolgáltatási szerződés alapján történő díjak számlázásához szükséges adatokat és az adatmegadással kapcsolatos kapcsolattartáshoz szükséges információkat jelentik.

A korlátozott elérésű oldalak esetében kért adatok kezelésének célja, hogy csak az arra jogosultak ismerhessék meg a tartalmakat.

2. Az adatkezelés jogcíme

A BARANYA-VÍZ Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, amelyekről a Közérdekű menü "szabályozások" menüpontjában informálódhat. Az adatkezelés alapja az önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, illetve a mérőállás bejelentésnél a szerződésen alapuló adatkezelés.

3. Adatkezelések

3.1 Mérőállás bejelentés

Az adatkezelés célja: A megadott adatok alapján az érintett mérőállásának aktualizálása a számlázó rendszerben és ez alapján történő pontos számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja],

A kezelt személyes adatok típusa:
Adat Kezelésének oka
Név Az érintett beazonosításához.
Fogyasztási hely címe A fogyasztási hely beazonosításához, illetve a rögzítési folyamat megfelelő Üzemigazgatósági elkülönítéshez.
Felhasználási hely azonosító száma Fogyasztási hely kódjának bekérése az azonosítás véget.
Telefonszám Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, pl.: hibás adatok esetén.
E-mail cím Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, illetve a rendszer által kiküldött automatikus válasz a rögzítéstől erre a címre történik.
Mérőóra állása A pontos, mérőálláson alapuló számlázás biztosítása
Vízmérő gyári száma A vízmérő rendszerben történő azonosítása
Leolvasás dátuma A rendszerben felvitt mérőállás dátummal történő ellátásához

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama: A kitöltött adatokat a rendszer a web szerveren lévő adatbázisból 90 napos átfutást követően automatikusan törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudja otthonról kényelmesen intézni mérőállása bejelentését. Egyéb úton tudja csak jelenteni mérőállását. Személyesen ügyfélszolgálatainkon, telefonon vagy e-mailben, amelyekről a weboldalunk Kapcsolat menüpontjában informálódhat.

1. Adatfeldolgozó:
Név:
TF Center Kft.
Székhely:
7300 Komló, Pécsi utca 1.
Elérhetőségei:
www.tfcenter.hu/kapcsolat

1. Adatfeldolgozó feladata:
A weboldal üzemeléséhez szükséges technikai háttér biztosítása, Szerver, SQL adatbázis.

2. Adatfeldolgozó:
Név:
LIBRA Szoftver Zrt.
Székhely:
1113 Budapest, Karolina út 65.
Elérhetőségei:
http://www.mve.hu/cegunkrol/kapcsolat

2. Adatfeldolgozó feladata:
A számlázó rendszer és annak üzemeléséhez szükséges technikai háttér biztosítása.

Az adatokhoz való hozzáférés
Az adatokhoz való hozzáférés az ügyfélszolgálat munkatársai számára biztosított, az Önnel kapcsolatos ügyintézés elvégzése érdekében. Harmadik fél számára nem kerül átadásra.

Adattárolás
A honlapon megadott személyes adatok adatbázisban kerülnek tárolásra az Adatfeldolgozó által biztosított eszközön, mint a weboldal kiszolgáló adatbázis szerver.

3.2 Bejelentkezési oldal, önkormányzatok

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az Önkormányzatok közti hatékony együttműködés biztosítása, ennek megfelelően felületet üzemeltett az Önkormányzatok részére, mely csak belépési felület után érhető el.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás

A kezelt személyes adatok típusa:
Adat Kezelésének oka
Név Az érintett beazonosításához. Automatikus e-mailek esetén megszólítás
E-mail cím A bejelentkezési felület használatához és az automatikus e-mailek ide kerülnek kiküldésre.
Jelszó A bejelentkezés biztosításához, kódolt formában

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama: Az elérés megszüntetéséig, amikor az érintett kéri a jogosultsága törlését.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem éri el a belső felületet. Az Adatkezelővel való együttműködés más kapcsolati módokon lehetséges. E-mail, telefon, levelezés.

Adatfeldolgozó:
Név:
TF Center Kft.
Székhely:
7300 Komló, Pécsi utca 1.
Elérhetőségei:
www.tfcenter.hu/kapcsolat

Adatfeldolgozó feladata:
A weboldal üzemeléséhez szükséges technikai háttér biztosítása, Szerver, SQL adatbázis.

Az adatokhoz való hozzáférés
Az adatokhoz való hozzáférés csak az Adatkezelőnél és az Önkormányzatoknál kijelölt jogosultsággal rendelkezők számára biztosított, a szükséges ügyintézés elvégzése érdekében. Harmadik fél számára nem kerül átadásra.

Adattárolás
A bejelentkezés és kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok adatbázisban kerülnek tárolásra az Adatfeldolgozó által biztosított eszközön, mint a weboldal kiszolgáló adatbázis szerver.

3.3 Cookie-k (sütik) használata

A BARANYA-VÍZ Zrt. weboldala használata során a felhasználói élmény fokozásához a PHP Session ID cookie kerül használatra, amely a felhasználó gépén kerül tárolásra a böngészőtől függő módon. Azonban ez a cookie(süti) nem tartalmaz semmilyen információt a felhasználóra vonatkozóan csupán a szerver és a böngésző közti azonosításra szolgáló kódsorozat, a szerveren tárolt adatok összekapcsolása a felhasználóval, csak az aktuális webhelyen használható.

A sütik használatát a felhasználó letilthatja vagy törölheti a saját számítógépén. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

3.3.1 BARANYA-VÍZ Zrt cookie-k:

Az adatkezelés célja: A böngészési élmény fokozása, pl.: kereső mező használata, mellyel az oldalon könnyen kereshetünk kulcsszavakra, így hamarabb megtalálható a keresett információt tartalmazó oldal vagy hír.

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A Következő süti kerül tárolásra
Süti Leírás
PHPSESSID A szerver és a felhasználó böngészője közti kommunikáció azonosításához szükséges kódsorozat.
Ebben a cookie-ban nem tárolnak személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a felhasználó a böngészőt be nem zárja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felhasználó nem tud keresni az oldalon a kereső segítségével.

Adattárolás
Az PHPSESSID cookie a felhasználó számítógépén.

3.3.2 Külső cookie kezelése, Google Analytics cookie:

A BARANYA-VÍZ Zrt. a weboldalának felhasználásával kapcsolatos statisztika gyűjtéséhez használja a Google Analytics szolgáltatását. Ezen szolgáltatás által használt cookie-kra a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek nincs semmilyen befolyása, ezen cookie-król bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A Google Analytics által használt sütik:
Süti Időtartam
_ga 2 év
__utma 2 év
__utmt 10 perc
__utmb 30 perc
__utmc A böngésző munkamenet vége
__utmz 6 hónap
__utmv 2 év

4. Adatkezelő

A weboldalon megadott személyes adatok adatkezelője a BARANYA-VÍZ Zrt.
Cím: Mohács, Budapesti országút 1.,
Telefon: +36 69/311-144,
E-mail: vizmu@baranyaviz.hu.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmaz annak érdekében, hogy az adatkezelései során törekedjen a megfelelő adatbiztonságra. A weboldal kialakítása során törekedik az adatok sértetlenségére: rögzített személyes adatok pontosak és védve legyenek a törlés, módosulás ellen; titkosságára: csak az férhessen hozzá, aki jogosult; rendelkezésre állására: a jogosult felhasználó számára hozzáférhető legyen.

6. Érintettek jogai

6.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az Adatkezelő olyan mezőket tartalmazó oldalon, ahol személyes adatot kell megadni, felhívja az érintett figyelmét, hogy olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót, mely tartalmazza az adatkezelés részleteit.

6.2 Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai tárolása ellen azzal, hogy nem használja a weboldalt vagy annak egyes funkcióit. A cookie-k tárolásának letiltásával vagy ahol személyes adatokat kell megadnia azon oldalak használatának elhagyásával. Amennyiben így dönt lehetősége van ügyeinek intézésére személyes ügyfélszolgálati irodáikban, , telefonon, illetve postai úton. Ügyfélszolgálatainkról az "ügyfélszolgálat" menüpontban, központi elérhetőségünkről a "Kapcsolat" menüpontban tájékozódhat.

6.3 Hozzáféréshez való jog:

Az érintett bármikor kérheti a BARANYA-VÍZ Zrt.-től annak minden elérhetőségén, hogy tájékoztatást adjon a számára a weboldalon megadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Kérheti a tárolt adatok rendelkezésre bocsátását. Pl.: az érintett kérheti az általa felvitt mérőállás adatainak a rendelkezésre bocsátását.

6.4 Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, interoperábilis formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották, ha
- az érintett önkéntes hozzájárulását adta, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges az adat és
- az adatkezelés automatizált módon történik.

6.5 Korlátozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor kérje az Adatkezelőt, hogy a weboldalon megadott adatainak felhasználását korlátozza, ez irányú kérelmével az Adatkezelő bármely elérhetőségén fordulhat. Elérhetőségekről a weboldal "Kapcsolat" menüpontjában tájékozódhat. Pl.: ha az érintett rossz adattal rögzítette a mérőállását akkor kérheti azon adatok felhasználásának korlátozását.

6.6 helyesbítéshez való jog

Amennyiben az érintett hibásan adott meg egy adatot a weboldalon és ezt az adatok elküldése után észreveszi, azt javítani szeretné, kérheti az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a helyes adatok tudomására jutása után haladéktalanul javítja.

6.7 Törléshez való jog:

A weboldalon személyes adatok megadása esetén az érintett bármikor kérheti azok indokolatlan késedelem nélkül törlését, ha az érintett kéri, jogellenes vagy bíróság jogerősen elrendelte. Illetve más jogszabály ezt nem tiltja.
Pl.: mérőállás felvitel esetén a felvitt adatokat helytelensége miatt a web szerveren lévő adatbázisból töröljék.

6.8 Értesítéshez való jog:

A weboldalon megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bekövetkező változások esetén (helyesbítés, zárolás, megjelölés, továbbítás) értesíteni kell az érintetteket. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek:

6.9.1 Panasz az Adatvédelmi Tisztviselőnél:

Amennyiben a BARANYA-VÍZ Zrt. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal Adatvédelmi Tisztviselőhöz:
Adatvédelmi Tisztviselő: Tóth Lajos János
E-mail: adatvedelem@baranyaviz.hu

6.9.2 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

6.9.3 Fordulás az Adatvédelmi hatósághoz:

Jogorvoslati lehetőséggel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Honlap: http://www.naih.hu